Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Podloze Karpat

?Pod osadami trzeciorzędu, mezozoiku i paleozoiku, na głębokości około 2000 m stwierdzono występowanie granitoidów w okolicy Bielska i Kęt oraz gabra diallagowego w okolicy Andrychowa. Wiek tych skał nie jest ustalony. Granitoidy okolicy Kęt są na ogół silnie zserycytyzowane. Proces ten objął przede wszystkim porfiro- i granoblasty oligoklazu (10—15% anortytu), oprócz którego pojawiają się w nich także skalenie potasowe i albit. Gabro diallagowe zbudowane jest z zasadowego plagioklazu, diallagu oraz mniejszych ilości magnetytu, apatytu, amfiboli i serycytu. Na istnienie utworów kaledońskich w podłożu Karpat wskazują również wyniki badań egzotyków, tj. otoczaków skał magmowych i metamorficznych, które spotyka się np. w osadach kredowych w pobliżu Wadowic. Wierceniami wykonanymi w okolicy Krakowa (Batowice, Łapczyca, Woła Kalinowska i in.) stwierdzono występowanie paleozoicznych zlepieńców utworzonych zapewne w wyniku niszczenia pra-Karpat. Materiał otoczakowy wykazuje podobieństwo z analogicznymi utworami Gór Kaczawskich, m.in. znaleziono tu diabazy oraz skały zbliżone do ryolitów. W wierceniu Rzeszotary stwierdzono amfibolity, tj. skały metamorficzne, których powstanie wiąże się z przeobrażeniem diabazów i odpowiadających im tufów. Badania wieku bezwzględnego tych utworów wykazały, że powstały w okresie orogenezy kaledońskiej, około 430—460 min lat temu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.