Organizowanie odbicia pamięciowego – kontynuacja

U poszczególnych osób przebieg ten będzie albo taki jak na wykresie, albo jeszcze regularniejszy, albo też mniej regularny. Przy materiale treściowym powiązanym przebieg ten będzie zależał od tworzenia się i utrwalania dominant, a następnie punktów oparcia: tutaj treść jest czynnikiem decydującym o organizowaniu odbicia. Pewne podobieństwa jednak istnieją, chociaż nie zawsze występują wyraźnie.

Czytaj dalej Organizowanie odbicia pamięciowego – kontynuacja

Gwiazdy neutronowe – dalszy opis

W samym centrum gwiazdy neutronowej znajduje się jądro, które, zdaniem Ginzburga, nie przejawia ani nadciekłości, ani nadprzewodnictwa. Dalsze szczegóły wykraczają już poza ramy opracowań popularnonau-kowych, koniecznie jednak wspomnieć trzeba jeszcze o otaczających gwiazdę neutronową dwóch gigantycznej mocy polach grawitacyjnym i magnetycznym Bardzo istotnym szczegółem jest również fakt, że oś magnetyczna gwiazdy neutronowej nie pokrywa się z jej osią obrotu, co właśnie jest przyczyną powstawania tzw. efektu pulsara. (Bieguny magnetyczne gwiazdy neutronowej są bowiem jedynymi miejscami, z których strumień naładowanych cząstek może być emitowany w przestrzeń, gdyż tu tylko linie sił pola magnetycznego nie tworzą krzywych zamkniętych – przyp. tłum.). Efekt ten naśladować można by byłe przez umieszczenie w średnich szerokościach geograficznych bardzo silnego nadajnika, emitującego wąski stożek promieniowania, jego wiązka bowiem omiatałaby dookolną przestrzeń, stwarzając u oddalonego obserwatora wrażenie obserwacji źródła pulsującego raz na dobę.

Czytaj dalej Gwiazdy neutronowe – dalszy opis

PRZYZWYCZAJENIE DRUGĄ NATURĄ

Komuż nie zdarzyło się, że zdejmując z ręki zegarek w ciągu dnia, bezmyślnie go nakręcał albo podchodząc do drzwi wejściowych znajomego wyjmował klucze od własnego mieszkania? Kiedy mówiłem o tym, ktoś z obecnych opowiedział, jak kiedyś miał się tylko przebrać, ale zdjąwszy ubranie automatycznie położył się na tapczanie. Umiejętność prowadzenia samochodu to przede wszystkim zespół właściwych nawyków, tak samo jak zwracanie uwagi na warkot motoru lub wygląd pacjenta. Rodzajem nawyku czy przyzwyczajenia jest systematyczność i regularność pracy, dokładność i czystość, sposób patrzenia na ludzi i załatwiania spraw. A zatem nawyk to zarówno podejmowanie określonych działań, jak i sposób ich wykonywania. Można mówić o nawykach ruchowych (np. sposób trzymania pióra), umysłowych (sposób czytania i dobór lektury) oraz charakterowych (np. skrupulatność wywiązywania się z zobowiązań). Także Umiejętność Zapamiętywania polega na szeregu nawyków takich, jak pogłębianie rozumienia, kojarzenie, organizowanie materiału itp. Podkreślam, że polega ona na wyrobionych nawykach myślowych, a nie na samej wiedzy o nich. Znać zasady dobrej roboty, a posługiwać się nimi, to dwie różne rzeczy. Nikt nie nauczy się wiosłować, czytając książkę o wiosłowaniu, ani rozumować, czytając podręcznik logiki. Tak samo nikt nie nauczy się sprawnie zapamiętywać dzięki samemu tylko przeczytaniu książki o pamięci.

Czytaj dalej PRZYZWYCZAJENIE DRUGĄ NATURĄ

Podstawowe Prawa Magii Pozytywnej

Na zakończenie tego rozdziału chcę jeszcze podać podstawowe Prawa Magii Pozytywnej:

– 1. Prawo Przyczyny i Skutku – wszystko ma swoją przyczynę i skutek. Nic się nie dzieje bez powodu. Jeśli dziś kopnęłam bezpańskiego psa, jutro może mnie pobić bandyta. Jeśli dziś otarłam łzy płaczącemu dziecku, jutro w moim nieszczęściu ktoś przyniesie mi pociechę. Nie ma przypadków – to, co posiejesz, to i zbierzesz:

Czytaj dalej Podstawowe Prawa Magii Pozytywnej

Czuję się okropnie z powodu błędu, jaki popełniłem cz. II

Jeśli w dzieciństwie po każdym przewinieniu upokarzano cię, nie trzymaj się już dłużej tej szkodliwej tradycji. Że zdarzyło się to kiedyś, nie oznacza, iż musi zdarzyć się także w przyszłości. W tej chwili do ciebie należy wybór: czy chcesz pozostać przy starych zasadach, czy chcesz wprowadzić nowe. Dlaczego taką trudność sprawia ci wybaczanie samemu sobie? Czy popełnianie błędów było w twoim dzieciństwie jakimś grzechem śmiertelnym? Czy gdy robiłeś coś źle, winiono cię o zbyt małe starania? Czy może winiono cię o celowe działanie, kiedy ty byłeś jedynie niedbały? Jeżeli z taką postawą otoczenia wobec ciebie miałeś do czynienia w dzieciństwie, to teraz jesteś obarczony jedynie nadaktywnym sumieniem, które w sposób automatyczny przywołuje poczucie winy, gdy tylko popełniasz błąd. Bardzo trudno jest przywrócić to sumienie do normalnych rozmiarów, ale jest to wykonalne. Potrzebna jest ci tylko wytrwałość. Za każdym razem, kiedy przyłapiesz się na zarzucaniu sobie błędów, spojrzyj na to, jak na pewne przesłanie.

Czytaj dalej Czuję się okropnie z powodu błędu, jaki popełniłem cz. II

Sprawozdanie z badań M. Szatan

Kończąc sprawozdanie z badań M. Szatan, zaznaczę jej interesujące stwierdzenie (rzeczowe, ale ważne metodologicznie), że zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli, skalowe podejście do „świata” ocen moralnych było czymś zupełnie nowym, a nawet szokującym. Młodzież szkolna i nauczyciele (oczywiście również rodzice) przyzwyczajeni są do oceniania i do ocen postępów szkolnych. Intuicyjnie zdają sobie wprawdzie sprawę z różnic indywidualnych w7 moralnym zachowaniu się, wybryki piętnują, niekiedy kogoś moralnie chwalą, jednakże oceny skalowe, wyrażane liczbowo, uważają raczej za nierealne. W zasadzie ten sam fakt stwierdził wspomniany wyżej A. Waszek. Znaczy to, że trzeba będzie nie lada trudu, najpierw badawczego, z kolei praktycznego, zanim szkoła, dom i społeczeństwo wychowujące przyzwyczają się do stosowania ustopniowanych ocen moralnych. Potrzeba po temu jest pilna i wielka, gdyż skalowe i pomiarowe ocenianie cech moralnych jest niezbędne jako instrument pracy wychowawczej. Wprawdzie od dawna ocenia się tzw. zachowanie się uczniów w stopniach obowiązującej, tj. czterostopniowej drabiny, jednakże praktycznie biorąc – bez podstaw obiektywnych. Przeważnie robi się to na widzi mi się lub w kształcie reakcji uczuciowej, a więc represyjnej, w obliczu sprzeczności między postępowaniem ucznia a wymogami regulaminu, nierzadko między postępowaniem a życzeniami, żądaniami lub reakcją gniewu ze strony nauczyciela. Jednakże droga do racjonalizacji ocen nauczycielskich na tym odcinku będzie raczej trudna i długa, zwłaszcza jeśli zważyć, że i na odcinku racjonalizacji ocen dydaktycznych – o czym już tyle i od dawna pisano – jest wciąż jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

Czytaj dalej Sprawozdanie z badań M. Szatan

Sedymentacja

W trakcie sedymentacji produktów wietrzenia następuje nie tylko ich dyferencjacja według wielkości ziarn czy kolejności krystalizacji z wody, lecz również zaznacza się tendencja do zróżnicowania osadów według składu mineralnego. Tworzą się w ten sposób koncentracje minerałów, np. piaski i muły zasobne w złoto rodzime, kasyteryt, ilmenit, magnetyt, monacyt i inne minerały odporne na wietrzenie: boksyty zasobne w wodorotlenki glinu: żelaziaki brunatne utworzone z wodorotlenku żelazowego, rudy syderytowe, manganowe i in.: koncentracje siarczanu wapnia w postaci skał gipsowych czy anhydrytowych itp. Przykładowo wyszczególnione minerały w sprzyjających warunkach geologicznych tworzą pokłady o miąższości dochodzącej do kilkudziesięciu metrów. Można więc mówić o mineralnej dyferencjacji sedymentacyjnej, która prowadzi do tworzenia się akumulacji osadowej określonych minerałów. Mineralna dyferencjacja sedymentacyjna powoduje zróżnicowanie składu chemicznego osadów, zaznaczające się zarówno w udziale w nich głównych pierwiastków, które decydują o charakterze osadu, jak i słabiej rozpowszechnionych, a nawet śladowych.