T. Kroczek i jego badania – kontynuacja

Oceny samokrytyczne uczniów szkoły specjalnej okazały się- w przybliżeniu tak samo zawyżone, jak takież oceny uczniów szkół dla dzieci umysłowo normalnych. Znaczy to, że „mechanizm” zawyżania ocen cech osobistych jest tu i tam w zasadzie jednakowy. Można by rzecz tę objaśnić tak oto. Niezależnie od stopnia inteligencji ogólnej, uczniom szkół jednych i drugich, co więcej – ludziom w ogóle, potrzebny jest w „walce o byt” możliwie korzystny „obraz” samych siebie. Relatywna słabość: poziomu inteligencji potrzeby tej nie pomniejsza.

Czytaj dalej T. Kroczek i jego badania – kontynuacja

Badanie nad zapamiętywaniem

W miarę zwiększania się liczby powtórek zwiększa się stopniowo ilość zapamiętanego materiału. Wprawdzie po niezwykle dużej liczbie powtórek w stosunku do materiału (100), osoba badana zapamiętuje zaledwie 50 do 60% materiału, ale ostatecznie można by powiedzieć, że to jeszcze niczego nie dowodzi, bo zapamiętanie może nastąpić po 450 czy 600 powtórkach. Na przyjęcie takiego stanowiska nie pozwala jeden zasadniczy fakt. W miarę wzrastającej liczby powtórek osoby badane coraz wyraźniej stwierdzają, że obydwa szeregi wyobrażają sobie jako dwa równoległe rzędy i że gdy są odpytywane (naturalnie „na wyrywki”) o drugi człon pary, to po prostu mają wyobrażenie obu szeregów i porównują je tak, jakby kolejno patrzyły to na jeden, to na drugi’. Tym się wyjaśnia, że zapamiętane zostają te pary, które znajdują się na początku i na końcu szeregu. Jedna z osób badanych przedstawiła to graficznie w sposób widoczny na ryc. 25.

Czytaj dalej Badanie nad zapamiętywaniem

siew

Pole już od jesieni powinno być starannie przygotowane, pod zasiew. Uprawa wiosenna ma na celu głównie utrzymanie wody i zachowanie struktury gleby, dlatego zaleca się stosowanie włóki i brony. Im drobniejsze są nasiona przewidziane do siewu, tym staranniejsze powinno być przygotowanie pola. Złe wschody nasion wskutek niestarannego przygotowania pola pociągają za sobą najczęściej konieczność zaorania plantacji. Bezpośrednio przed siewem należy pole zwałować i zabronować broną siewna. Dla ułatwienia wysiewu małej ilości nasion można, wprowadzić jakikolwiek balast, np. trociny, drobne wysłodki buraczane,, zmielone kaczany kukurydzy, przesiewany żużel. Balast potrzebny jest zwłaszcza przy wysiewie nasion mało sypkich, np. rajgrasu wyniosłego lub wyczyńca łąkowego. Nasiona mietlicy białawej można mieszać z otrębami, gdyż mają zbliżone ciężary właściwe. Zakładając plantację traw odznaczających się powolnymi wschodami można wysiać jednocześnie, nasiona rośliny wskaźnikowej jakiegokolwiek gatunku jednorocznego, nie zimującego. Przyspieszenie wzejścia nasion gatunków wolno kiełkujących, np. wiechlin, mózgi lub grzebieni cy może nastąpić po uprzedniej stratyfikacji, nasion. W związku z częstym występowaniem różnych chorób grzybowych, zaleca się zaprawianie nasion.

Organizowanie odbicia pamięciowego – kontynuacja

U poszczególnych osób przebieg ten będzie albo taki jak na wykresie, albo jeszcze regularniejszy, albo też mniej regularny. Przy materiale treściowym powiązanym przebieg ten będzie zależał od tworzenia się i utrwalania dominant, a następnie punktów oparcia: tutaj treść jest czynnikiem decydującym o organizowaniu odbicia. Pewne podobieństwa jednak istnieją, chociaż nie zawsze występują wyraźnie.

Czytaj dalej Organizowanie odbicia pamięciowego – kontynuacja

Gwiazdy neutronowe – dalszy opis

W samym centrum gwiazdy neutronowej znajduje się jądro, które, zdaniem Ginzburga, nie przejawia ani nadciekłości, ani nadprzewodnictwa. Dalsze szczegóły wykraczają już poza ramy opracowań popularnonau-kowych, koniecznie jednak wspomnieć trzeba jeszcze o otaczających gwiazdę neutronową dwóch gigantycznej mocy polach grawitacyjnym i magnetycznym Bardzo istotnym szczegółem jest również fakt, że oś magnetyczna gwiazdy neutronowej nie pokrywa się z jej osią obrotu, co właśnie jest przyczyną powstawania tzw. efektu pulsara. (Bieguny magnetyczne gwiazdy neutronowej są bowiem jedynymi miejscami, z których strumień naładowanych cząstek może być emitowany w przestrzeń, gdyż tu tylko linie sił pola magnetycznego nie tworzą krzywych zamkniętych – przyp. tłum.). Efekt ten naśladować można by byłe przez umieszczenie w średnich szerokościach geograficznych bardzo silnego nadajnika, emitującego wąski stożek promieniowania, jego wiązka bowiem omiatałaby dookolną przestrzeń, stwarzając u oddalonego obserwatora wrażenie obserwacji źródła pulsującego raz na dobę.

Czytaj dalej Gwiazdy neutronowe – dalszy opis

PRZYZWYCZAJENIE DRUGĄ NATURĄ

Komuż nie zdarzyło się, że zdejmując z ręki zegarek w ciągu dnia, bezmyślnie go nakręcał albo podchodząc do drzwi wejściowych znajomego wyjmował klucze od własnego mieszkania? Kiedy mówiłem o tym, ktoś z obecnych opowiedział, jak kiedyś miał się tylko przebrać, ale zdjąwszy ubranie automatycznie położył się na tapczanie. Umiejętność prowadzenia samochodu to przede wszystkim zespół właściwych nawyków, tak samo jak zwracanie uwagi na warkot motoru lub wygląd pacjenta. Rodzajem nawyku czy przyzwyczajenia jest systematyczność i regularność pracy, dokładność i czystość, sposób patrzenia na ludzi i załatwiania spraw. A zatem nawyk to zarówno podejmowanie określonych działań, jak i sposób ich wykonywania. Można mówić o nawykach ruchowych (np. sposób trzymania pióra), umysłowych (sposób czytania i dobór lektury) oraz charakterowych (np. skrupulatność wywiązywania się z zobowiązań). Także Umiejętność Zapamiętywania polega na szeregu nawyków takich, jak pogłębianie rozumienia, kojarzenie, organizowanie materiału itp. Podkreślam, że polega ona na wyrobionych nawykach myślowych, a nie na samej wiedzy o nich. Znać zasady dobrej roboty, a posługiwać się nimi, to dwie różne rzeczy. Nikt nie nauczy się wiosłować, czytając książkę o wiosłowaniu, ani rozumować, czytając podręcznik logiki. Tak samo nikt nie nauczy się sprawnie zapamiętywać dzięki samemu tylko przeczytaniu książki o pamięci.

Czytaj dalej PRZYZWYCZAJENIE DRUGĄ NATURĄ

Podstawowe Prawa Magii Pozytywnej

Na zakończenie tego rozdziału chcę jeszcze podać podstawowe Prawa Magii Pozytywnej:

– 1. Prawo Przyczyny i Skutku – wszystko ma swoją przyczynę i skutek. Nic się nie dzieje bez powodu. Jeśli dziś kopnęłam bezpańskiego psa, jutro może mnie pobić bandyta. Jeśli dziś otarłam łzy płaczącemu dziecku, jutro w moim nieszczęściu ktoś przyniesie mi pociechę. Nie ma przypadków – to, co posiejesz, to i zbierzesz:

Czytaj dalej Podstawowe Prawa Magii Pozytywnej

Czuję się okropnie z powodu błędu, jaki popełniłem cz. II

Jeśli w dzieciństwie po każdym przewinieniu upokarzano cię, nie trzymaj się już dłużej tej szkodliwej tradycji. Że zdarzyło się to kiedyś, nie oznacza, iż musi zdarzyć się także w przyszłości. W tej chwili do ciebie należy wybór: czy chcesz pozostać przy starych zasadach, czy chcesz wprowadzić nowe. Dlaczego taką trudność sprawia ci wybaczanie samemu sobie? Czy popełnianie błędów było w twoim dzieciństwie jakimś grzechem śmiertelnym? Czy gdy robiłeś coś źle, winiono cię o zbyt małe starania? Czy może winiono cię o celowe działanie, kiedy ty byłeś jedynie niedbały? Jeżeli z taką postawą otoczenia wobec ciebie miałeś do czynienia w dzieciństwie, to teraz jesteś obarczony jedynie nadaktywnym sumieniem, które w sposób automatyczny przywołuje poczucie winy, gdy tylko popełniasz błąd. Bardzo trudno jest przywrócić to sumienie do normalnych rozmiarów, ale jest to wykonalne. Potrzebna jest ci tylko wytrwałość. Za każdym razem, kiedy przyłapiesz się na zarzucaniu sobie błędów, spojrzyj na to, jak na pewne przesłanie.

Czytaj dalej Czuję się okropnie z powodu błędu, jaki popełniłem cz. II

Sprawozdanie z badań M. Szatan

Kończąc sprawozdanie z badań M. Szatan, zaznaczę jej interesujące stwierdzenie (rzeczowe, ale ważne metodologicznie), że zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli, skalowe podejście do „świata” ocen moralnych było czymś zupełnie nowym, a nawet szokującym. Młodzież szkolna i nauczyciele (oczywiście również rodzice) przyzwyczajeni są do oceniania i do ocen postępów szkolnych. Intuicyjnie zdają sobie wprawdzie sprawę z różnic indywidualnych w7 moralnym zachowaniu się, wybryki piętnują, niekiedy kogoś moralnie chwalą, jednakże oceny skalowe, wyrażane liczbowo, uważają raczej za nierealne. W zasadzie ten sam fakt stwierdził wspomniany wyżej A. Waszek. Znaczy to, że trzeba będzie nie lada trudu, najpierw badawczego, z kolei praktycznego, zanim szkoła, dom i społeczeństwo wychowujące przyzwyczają się do stosowania ustopniowanych ocen moralnych. Potrzeba po temu jest pilna i wielka, gdyż skalowe i pomiarowe ocenianie cech moralnych jest niezbędne jako instrument pracy wychowawczej. Wprawdzie od dawna ocenia się tzw. zachowanie się uczniów w stopniach obowiązującej, tj. czterostopniowej drabiny, jednakże praktycznie biorąc – bez podstaw obiektywnych. Przeważnie robi się to na widzi mi się lub w kształcie reakcji uczuciowej, a więc represyjnej, w obliczu sprzeczności między postępowaniem ucznia a wymogami regulaminu, nierzadko między postępowaniem a życzeniami, żądaniami lub reakcją gniewu ze strony nauczyciela. Jednakże droga do racjonalizacji ocen nauczycielskich na tym odcinku będzie raczej trudna i długa, zwłaszcza jeśli zważyć, że i na odcinku racjonalizacji ocen dydaktycznych – o czym już tyle i od dawna pisano – jest wciąż jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

Czytaj dalej Sprawozdanie z badań M. Szatan