Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Andreae

?Systemy gospodarcze wyodrębnia Andreae na podstawie względnych rozmiarów poszczególnych gałęzi produkcji roślinnej i zwierzęcej czy też roli, jaką one spełniają w gospodarstwie. Główna gałąź produkcji roślinnej lub zwierzęcej wyznacza według niego system gospodarowania, struktura użytków rolnych — system użytkowania ziemi, struktura stada zwierząt użytkowych — system chowu zwierząt. O wyborze tych kryteriów zade­cydował fakt, że systematyka ta ma charakter międzynarodowy, a sta­tystyka międzynarodowa zawiera jedynie dane o strukturze użytków i zasiewów oraz liczbie zwierząt gospodarskich. Do określenia względnych rozmiarów poszczególnych gałęzi niezbędny jest wspólny miernik. Za jedyny wspólny miernik Andreae uznał potencjalny poziom intensywności, który można traktować jako namiastkę potencjalnego poziomu nakładów. Z kolei nakłady są silnie skorelowane z wielkością i wartością produkcji globalnej poszczególnych działów i gałęzi. Stąd też uważamy, że nasza metoda wyodrębniania systemów i metoda Andreae oparte są na podob­nych podstawach. Różnica polega na tym, że Andreae pośrednio dochodzi do potencjalnej struktury produkcji globalnej, my natomiast operujemy rzeczywistą produkcją globalną. My wyodrębniamy systemy w poszcze­gólnych gospodarstwach, Andreae natomiast w różnych krajach świata. B. Andreae dzieli wszystkie rośliny uprawne na cztery grupy, oznaczając każdą symbolem. Każdej z tych grup przypisuje odpowiedni współczynnik intensywności, opierając się przy tym w zasadzie na praco­chłonności produkcji przy wysokim poziomie mechanizacji. Zwierzęta gospodarskie dzieli również na cztery grupy, oznaczając je także symbo­lami i przyjmując dla każdej odpowiedni współczynnik intensywności na podobnej zasadzie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.